Geri

Kapat
İndir İndir
İleri
Facebook Twitter Linkedin Whatshap

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1-Bu Yönergenin amacı; Millî Savunma Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’nin çalışma alanında bulunan eğitim etkinliklerinin düzenlenmesi, yürütülmesi, bu eğitim programlarını tamamlayanlara verilecek katılım ve başarı belgesi ile sertifika koşullarının belirlenmesi ve düzenlenmesidir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönerge hükümleri; Millî Savunma Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (MSÜSEM) tarafından düzenlenen eğitim programlarını, eğitim programlarını yürütenleri,bu programlar sonunda verilen belgeleri ve eğitim programına kayıt yaptıran katılımcıları kapsamaktadır.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönerge,  25 Mayıs 2021 ve 31491 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Millî Savunma Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu yönergede geçen;

a) Aday: Merkez tarafından açılacak eğitim programı, seminer vb. faaliyetlere katılma beyanında bulunan kişiyi,

b) Başarı Belgesi: Merkezin açtığı sertifika programları dışındaki diğer programlar için yapılan sınavlarda başarı gösterenlere verilen belgeyi,

c) Eğitim Programı: Merkez tarafından açılan sertifika programı, seminer, konferans vb. eğitim faaliyetlerini,

ç) Eğitmen: Merkez tarafından açılan tüm eğitim programlarında eğitim veren kişileri,

d) Katılımcı: Merkez tarafından açılacak eğitim programı, seminer vb. faaliyetlerde kayıtla ilgili sorumluluklarını yerine getirmiş ve eğitim programına katılma hakkını kazanmış kişiyi,

e) Katılım Belgesi: Merkez tarafından açılan eğitim programlarına katılarak devam şartlarını yerine getirenlere verilen belgeyi,

f Üniversite: Millî Savunma Üniversitesi (MSÜ),

g) Rektör: Millî Savunma Üniversitesi Rektörünü,

ğ) Merkez (MSÜSEM): Millî Savunma Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezini,

h) Müdür: Millî Savunma Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürünü,

ı) Sertifika: Merkez tarafından açılan uzmanlık programlarına katılarak gerekli devam ve başarı şartlarını yerine getirenlere verilen belgeyi,

i) Yönetim Kurulu: Millî Savunma Üniversitesi SEM Yönetim Kurulunu,

ifade eder. 

j)Döner Sermaye: Milli Savunma Üniversite Döner Sermaye Müdürlüğü

İKİNCİ BÖLÜM

 

Mali Konular ve MSÜSEM Çalışma Esasları

 

Madde - MSÜSEM faaliyetlerinin mali konuları Döner Sermaye Esaslarına göre düzenlenir. Döner Sermaye İşletmesi hesaplarında toplanan MSÜSEM gelirlerinin dağıtımında Üniversite payı ve faaliyete katılanlara dağıtımı Milli Savunma Üniversitesi Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği esaslara göre yapılır.

 

Eğitim Programlarının Açılması ve Yürütülmesi

Madde 5- MSÜSEM tarafından açılacak kurs, seminer, sertifika programları ve diğer eğitim programlarının açılması ve yürütülmesi şartları; 

a) Programlar, MSÜSEM müdürünün önerisi ve MSÜSEM yönetim kurulunun kabul etmesiyle açılır..

b) MSÜSEM, eğitim programları düzenlemek için kamu-özel, ulusal veya uluslararası kurum/kuruluşlar ile işbirliği yapabilir.

c) Her eğitim programının yeri, tarihi, süresi ve içeriği planda belirtildiği ve ilan edildiği gibidir. Yönetim Kurulu gerekli gördüğü durumlarda veya program eğitmenin taleplerini değerlendirerek eğitim programının yerini, tarihini, süresini ve alt içeriğini değiştirebilir.

d) Açılacak eğitim programının yürütülmesinden kimin ya da hangi birimin veya kurumun sorumlu olacağına Yönetim Kurulu karar verir. 

e) Gerektiğinde eğitim programı başlamadan önce düzey belirleme sınavları yapılabilir.

Eğitim Programının İptali

Madde 6- Merkez tarafından açılacağı duyurularak, katılımcı kayıtları yapılan tüm eğitim programları, eğitim programı duyurusunda ilan edilen asgari katılımcı sayısına ulaşılamadığı takdirde Yönetim Kurulu kararı ile iptal edilebilir. Eğitim programının iptal edilmesi halinde, daha önce yatırılmış ücretler, Milli Savunma Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlığı tarafından iade edilir. 

Açılacak Programların Ücretleri

Madde 7- Merkezin açacağı eğitim programlarının ücretlendirme şartları:

a) Merkezin düzenleyeceği eğitim programları ücretli veya ücretsiz olabilir.

b) Merkez tarafından açılacak olan tüm eğitim programlarının ücretlendirilmesi MSÜSEM yönetim kurulu kararıyla ile gerçekleşir.

c) Eğitim Programı ücret ve ödeme koşulları adaylara önceden duyurulur.

d) Eğitim ücretinin iadesi ile ilgili talepler eğitim programı başladıktan en geç iki hafta sonra MSÜSEM Müdürlüğü’ne iletilmek durumundadır. Bu süreyi geçtikten sonra gelen ücret iadesi talepleri değerlendirmeye alınmaz. Katılımcı taahhüt ettiği borcu ödemekle mükelleftir. Ancak katılımcının istemi dışında gerçekleşen (öngörülemeyen) bir durum olduğunda MSÜSEM Müdürlüğü’ne bir dilekçe ile başvurur ve nihai kararı MSÜSEM Müdürlüğü verir.

e) Katılımcılara uygulanacak indirim oranlarını MSÜSEM Yönetim Kurulu belirler. İndirim uygulanacak katılımcılar, MSÜSEM’in indirim ile ilgili talep ettiği belgeleri ibraz etmekle yükümlüdür.

f) Eğitim programlarına ilişkin ücretler, Döner Sermaye İşletmesine gelir kaydedilir. Bu kapsamda yapılacak olan tüm ödemeler, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58. Maddesi uyarınca yapılır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim Programına Kayıt, Eğitim Programına Devam ve Sınavlar

Eğitim Programına Kayıt

Madde 8- Adayların, Merkez tarafından açılan eğitim programlarına kayıt olabilmeleri için hazırlanan program kayıt formunu doldurmaları gerekir. Ayrıca, aday, MSÜSEM tarafından istenebilecek ek belgeleri teslim etmekle yükümlüdür. Eğitim programları ücret koşullarını yerine getiren aday, katılımcı sıfatı kazanır.

a) Katılımcı eğitim programının genel ve özel koşullarını kabul etmiş sayılır. 

b) Katılımcı üniversitenin tüm kurallarına uymak zorunda olmakla birlikte üniversite öğrencilerine tanınan haklardan yararlanamaz. 

Eğitim Programına Devam

Madde 9-Katılımcılar açılacak tüm eğitim programlarında aşağıdaki devam koşullarını yerine getirmekle yükümlüdürler.

a) Katılımcı, açılacak eğitim programı sonunda belge veya sertifika alabilmesi için; programın en az %70’ine devam etmek zorundadır. 

b) Eğitim programına devam durumu, ilgili Eğitmen tarafından takip edilir. Eğitmen devam durumunu gösteren çizelgeyi her eğitim programı bitiminde MSÜSEM Müdürlüğü’ne teslim eder.

Sınavlar

Madde 11- Sertifika Programları için sınav(lar) ve/veya proje(ler) yapılması zorunlu olup, diğer eğitim programları için sınav(lar)/proje(ler) yapılıp yapılmayacağına, önerisi ile Yönetim Kurulu karar verir. Değerlendirme sistematiğini eğitimci önererek Yönetim Kurulu belirler. 

Sınav Sonucuna İtiraz

Madde 12- Eğitim programlarına katılan katılımcılar sınav sonuçlarına itirazlarını, sonuçların ilan gününden itibaren yazılı olarak yedi (7) iş günü içinde Merkeze yapabilirler. İtiraz, ilgili eğitmen ve Müdür tarafından incelenir ve sonuç, itirazın yapıldığı tarihten itibaren en geç bir ay içinde Yönetim Kurulunca karara bağlanır ve ilgiliye duyurulur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Katılım Belgesi, Başarı Belgesi, Sertifika ve Kayıt Silme

Madde 13- Katılım, Başarı ve Sertifika Belgesi verilme esasları Yönetim Kurulunca belirlenir.

a) Merkez tarafından düzenlenen ve herhangi bir başarı değerlendirme sistematiği içermeyen eğitim programına belirtilen süre içinde katılarak devam koşullarını yerine getiren katılımcıya eğitim programının adı belirtilerek Katılım Belgesi verilir. Katılım Belgesi, Müdür ve eğitmen tarafından imzalanır.

b) Merkez tarafından düzenlenen ve başarı değerlendirme sistematiği içeren uzmanlık programı dışındaki diğer eğitim programlarında devam koşullarını yerine getiren ve başarılı olan katılımcılara eğitim programının adı belirtilerek Başarı Belgesi verilir. Başarı Belgesi Müdür ve program eğitmen tarafından imzalanır. Devam koşullarını yerine getiren ancak değerlendirme sistemi dahilinde başarısız olan katılımcılara eğitim programının adı belirtilerek Katılım Belgesi verilir.

c) Bir uzmanlık programında devam koşullarını yerine getiren ve başarılı olan katılımcılara eğitim programının adı belirtilerek sertifika verilir. Bir eğitim programının uzmanlık programı olması için süresinin altmış (60) saati geçmesi ve başarı değerlendirme sistematiği içermesi gerekmektedir. Sertifika; Rektör, Müdür ve program eğitmen  tarafından imzalanır. Devam koşullarını yerine getiren ancak değerlendirme sistemi dahilinde başarısız olan katılımcılara eğitim programının adı belirtilerek Katılım Belgesi verilir.

d) Sertifika, Katılım Belgesi ve Başarı Belgesi dışında Merkez tarafından verilecek diğer belge talepleri Yönetim Kurulunca incelenerek karara bağlanır.

e) Katılımcının belge veya sertifikasını kayıp etmesi durumunda MSÜSEM Müdürlüğü’ne yazılı olarak başvurabilir. Başvuru koşulu olarak yurtiçinde baskısı olan bir gazetede kayıp ilânı verilmesi aranır. Başvuru halinde, MSÜSEM Müdürlüğü katılımcı kaydını inceler. Katılımcı ve eğitim bilgisi ile sertifika/belge türü teyit edildikten sonra yeni sertifika/belge hazırlanarak, başvuru sahibine teslim edilir. Kayıp edilen sertifika/belgede imzası bulunan Rektör, Müdür ve eğitimcinin isimlerinde değişiklik olması halinde başvuru sahibine katıldığı program, katılım dönemi ve başarı/katılım bilgilerini içeren yazılı belge hazırlanarak teslim edilir.

Kayıt Silme

Madde 13- Aşağıdaki hallerde katılımcının Yönetim Kurulu kararıyla eğitim programı ile ilişiği kesilir.

a) Kopya çekme ve çekmeye teşebbüste bulunulması.

b) Eğitim programının düzenini bozacak fiil ve harekette bulunulması.

c) Devam zorunluluğunu yerine getirmemesi

d) Program ücretinin ödenmemesi

BEŞİNCİ BÖLÜM

Diğer Hususlar

Madde 14 Yönergede hüküm bulunmaması halinde 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

Madde 15- Bu Yönerge Üniversite Senatosu’nun ***** toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Yürütme

Madde 16- Bu Yönerge hükümlerini Millî Savunma Üniversitesi Rektörü yürütür.