Geri

Kapat
İndir İndir
İleri
Facebook Twitter Linkedin Whatshap

Millî Savunma Bakanlığından:

MİLLÎ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; Millî Savunma Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinin amaçları, organları, kuruluşu, çalışma alanları ve çalışma şekline ilişkin hükümleri düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 9/11/2016 tarihli ve 6756 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesi Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile 14/11/2016 tarihli ve 2016/9522 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 5 inci maddesinin birinci fıkrası hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Millî Savunma Bakanını,

b) Bakanlık: Millî Savunma Bakanlığını,

c) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

ç) Merkez (MSÜSEM): Millî Savunma Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezini,

d) Müdür: Merkezin Müdürünü,

e) Müdür Yardımcısı: Merkezin Müdür Yardımcılarını,

f) Rektör: Millî Savunma Üniversitesi Rektörünü,

g) Senato: Millî Savunma Üniversitesi Senatosunu,

ğ) Üniversite: Millî Savunma Üniversitesini,

h) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

(2) Bu Yönetmelikte tanımlanmamış kavram ve terimler için 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile bu kanunlara dayanılarak çıkarılan mevzuatta yer alan tanımlar esas alınır.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı, Çalışma Alanları, Organları ve Görevleri

Merkezin amacı

MADDE 4 – (1) Merkezin amacı; Üniversitede örgün önlisans, lisans, örgün veya uzaktan eğitim yoluyla verilen lisansüstü eğitim-öğretim programları ve bağlı akademik birimler vasıtasıyla yürütülen her türlü örgün eğitim ve/veya öğretim programı dışında kalan etkinlik alanlarıyla ilgili olarak düzenlenecek sürekli eğitim programlarının planlanması, uygulanması, geliştirilmesi, daha etkin ve verimli kılınması için gerekli işlemleri yürütmek ve Üniversitenin kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla iş birliğinin geliştirilmesine katkı sağlamaktır.

Çalışma alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin çalışma alanları; Bakanlığın onayıyla, Merkezin amaçları doğrultusunda, kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluş ve kişilerin ihtiyaç duydukları alanlarda, ulusal veya uluslararası düzeyde eğitim/öğretim ve sertifika programları, kurslar, seminerler, konferanslar düzenlemek, bu faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak ve bu alanlardaki Üniversite olanaklarının tanıtımını yapmaktır.

Merkezin organları

MADDE 6 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür; Merkezin çalışma alanları ile ilgili faaliyetlerde bulunan Üniversitenin kadrolu ve tam gün çalışan veya Devlet üniversitelerinden Üniversiteye tam zamanlı olarak görevlendirilen öğretim üyeleri arasından üç yıl için Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bulunmaması halinde yerine yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkez adına her türlü iletişimi ve iş birliğini sağlamak.

b) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak ve denetlemek.

c) Merkezi, amaçları doğrultusunda yönetmek.

ç) Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

e) Rektör tarafından onaylanan çalışma programını uygulamak ve denetlemek.

f) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

g) Harp okulu, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve Rektörlüğe bağlı diğer birimlerdeki Merkez programlarıyla ilgili koordinasyonu sağlamak.

Müdür yardımcıları ve görevleri

MADDE 9 – (1) Üniversitenin kadrolu öğretim elemanları veya uzman idari personeli arasından iki kişi, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Görev süresi dolan müdür yardımcıları yeniden görevlendirilebilirler. Görev süresi dolan müdür yardımcıları, yeni müdür yardımcıları görevlendirilene kadar görevlerine devam ederler. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının görevi de sona erer. Müdürün fiili veya kanuni engelleri sebebiyle katılamadığı toplantılara yetki verdiği müdür yardımcısı başkanlık eder. Müdür yardımcısı Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı ile katılır. Müdür yardımcıları, Müdür tarafından verilen görevleri yerine getirir.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile Üniversite öğretim elemanları veya Üniversite kadrosundaki uzman personel arasından Rektör tarafından görevlendirilen bir üye, Harp Okulu Dekanları arasından Senato tarafından seçilecek bir üye, Enstitü Müdürleri arasından Senato tarafından seçilecek bir üye, Harp Enstitüleri Müdürleri arasından Senato tarafından seçilecek bir üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Görevlendirilen Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine olağan olarak yılda iki defa, gerekli hallerde Müdürün çağrısı ile salt çoğunlukla toplanarak, Merkezin faaliyetlerini gözden geçirir ve ilgili konularda toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla gerekli kararları alır. Oylamada eşitlik olması halinde, Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin strateji ve politikalarını oluşturmak.

b) Düzenlenecek çeşitli programlarla ilgili faaliyetlerin koordinasyonunu ve değerlendirmesini yapmak.

c) Müdürün her faaliyet dönemi içinde (takvim yılı sonunda) harp okullarından, enstitülerden, astsubay meslek yüksekokullarından ve Rektörlüğe bağlı diğer birimlerden gelen faaliyet raporlarını değerlendirerek hazırlayıp Rektörlüğe sunacağı raporla ilgili esasları belirlemek ve bir sonraki döneme ait çalışma programını koordine etmek.

ç) Eğitim/öğretim programları sonunda verilecek olan ve ilgili birimlerce hazırlanan katılım belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilmesi ile ilgili esasları belirlemek.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Üniversitenin konuyla ilgili öğretim elemanları ve istekleri halinde, Merkezin çalışma alanlarına katkıda bulunabilecek kamu ve özel kurum ve kuruluşların konusunda uzman personeli arasından görevlendirilen on iki üye ile Müdürden oluşur. Üyeler, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilir veya kurumundan görevlendirmesi talep edilir.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Diğer kurumlardan görevlendirilecekler için görevlendirme süresine ilişkin mevzuat hükümleri saklıdır. Süresi biten üye aynı usulle tekrar görevlendirilebilir. Danışma Kurulu yılda en az bir kez Müdürün çağrısıyla toplanır.

(3) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunur ve istişari nitelikte görüş bildirir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönerge

MADDE 13 – (1) Yönetim Kurulu, bu Yönetmeliğin uygulama usul ve esaslarına ilişkin hazırlayacağı yönergeyi Senatonun onayına sunmak üzere Rektöre iletir.

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, ilgili mevzuat hükümleri kapsamında Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

        MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür